Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1.1 Woosa: Woosa B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Zilverparkkade, 8232WK te Lelystad, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 71751513.
1.2 Licentienemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Woosa een Overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten.
1.3 Consument: een Licentienemer, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4 Partijen: Woosa en de Licentienemer gezamenlijk.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Woosa zich jegens Licentienemer verbindt tot het gebruik van een of meer Plugins, inclusief bijbehorende Diensten.
1.6 Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen Woosa en een Consument tot stand komt in het kader van een georganiseerd systeem voor het sluiten van overeenkomsten op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Woosa en de Consument, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Consument die rechtstreeks tot stand komt via het bestelproces op de Website. Van een Overeenkomst op afstand is derhalve geen sprake indien daarbij niet gebruik wordt gemaakt van een georganiseerd systeem voor communicatie op afstand, bijvoorbeeld in het geval de Overeenkomst tot stand komt door middel van een eenvoudig e-mailbericht of in het geval de Consument de contactgegevens van Woosa op internet of in een telefoonboek heeft staan. opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit.
1.7 Plugin: iedere door Woosa in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Licentienemer te gebruiken WooCommerce plugin, waarvan Licentienemer het niet-exclusieve gebruiksrecht verkrijgt voor de duur van de Overeenkomst.
1.8 Diensten / Services: de door Woosa in het kader van de Overeenkomst en het gebruik van de Plugin te verlenen diensten, waaronder het aanbieden van updates van de Plugin en support en helpdesk diensten.
1.9 Website: www.woosa.com
1.10 Schriftelijk: communicatie schriftelijk, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die hiermee gelijk kan worden gesteld gezien de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen.

Artikel 2. Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Woosa tot het aangaan van een Overeenkomst en op elke als zodanig gesloten Overeenkomst.
2.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Licentienemer, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover de bepalingen in deze algemene voorwaarden afwijken van hetgeen Partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Vernietiging of nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een alternatieve regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen account .

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Elk aanbod van Woosa (waaronder haar aanbod op de Website en haar offertes) is vrijblijvend, ook al vermeldt het een termijn voor aanvaarding. Woosa kan haar aanbod nog steeds onverwijld herroepen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Licentienemer. Indien in een dergelijk geval reeds betaling door de Licentienemer heeft plaatsgevonden, zal Woosa onverwijld zorg dragen voor terugbetaling, althans zo spoedig mogelijk.
3.2 Aan een aanbod van Woosa dat een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan de Licentienemer geen rechten ontlenen.
3.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 komt elke Overeenkomst tot stand op het moment dat de Licentienemer het aanbod van Woosaop de door Woosa aangewezen wijze heeft aanvaard.

Artikel 4. Proefperiode

4.1 Het bepaalde in dit artikel geldt slechts indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat voor de Overeenkomst een zichttermijn geldt.
4.2 De duur van de proefperiode wordt uitdrukkelijk in het aanbod van Woosa'vermeld.
4.3 Gedurende de proefperiode kan Licentienemer de Overeenkomst te allen tijde beëindigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7. Uiterlijk één dag voor het einde van de proefperiode ontvangt Licentienemer een e-mail ter herinnering dat de proefperiode afloopt. Indien de Licentienemer de Overeenkomst niet beëindigt voor het einde van de proefperiode, zal de Overeenkomst stilzwijgend worden omgezet in een Overeenkomst die, afhankelijk van de keuze die de Licentienemer voorafgaand aan de proefperiode heeft gemaakt, maandelijks of jaarlijks kan worden beëindigd.
4.4 Indien Licentienemer bij aanvang van de proefperiode een kleine betaling verricht om de machtiging tot automatische incasso te bewerkstelligen, heeft Licentienemer geen recht op restitutie van dit bedrag, ook niet indien de Overeenkomst tijdens de proefperiode wordt beëindigd.
4.5 Voor elk type Plugin geldt dat de Licentienemer slechts één proefperiode heeft.
4.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het bepaalde in artikel 6; Bij toepassing van dit artikel en artikel 6 kan een Consument zich beroepen op de voor hem meest gunstige bepalingen.

Article 5. Right of dissolution for consumers in distance contracts

5.1 Subject to the provisions of the rest of this article, the Consumer is entitled to terminate a Distance Contract up to 14 days after its conclusion, without giving any reason.
5.2 Fulfillment of a Distance Agreement by Woosa, within the reflection period as referred to in the previous paragraph, will only take place at the explicit request of the Consumer.
5.3 In case of exercise of the right of dissolution by the Consumer, the Consumer owes Woosa an amount that is proportional to that part of the obligation that Woosa has fulfilled at the time of exercising the right of dissolution, compared to the full performance of the commitment. The proportional amount that the Consumer owes to Woosa is calculated on the basis of the total price as expressly agreed.
5.4 The Consumer can exercise his right of dissolution by submitting a request to Woosa by e-mail or by using the model withdrawal form offered by Woosa. As soon as Woosa has been notified of the Consumer’s intention to dissolve the Distance Agreement, Woosa will confirm the dissolution by email as soon as possible.
5.5 Woosa will refund any payment already received from the Consumer, minus any amount as referred to in paragraph 3, as soon as possible, but no later than 14 days after dissolution of the Distance Contract.

Article 6. Duration and cancellation of the agreement

6.1 After expiration of any agreed trial period without termination within it, the Agreement, depending on the choice made by the Licensee, is entered into for an indefinite period or a fixed period of 12 months. If the Agreement relates to lifetime access to all WooCommerce plugins offered by Woosa, the Agreement is entered into for an indefinite period of time.
6.2 If the Agreement has been entered into for a fixed period of 12 months, the Agreement will always be tacitly renewed for another 12 months after this term has expired, unless:
– the Agreement has been terminated in time in accordance with the provisions of the following paragraph;
– the Licensee is a Consumer, in which case the Agreement can only be tacitly renewed for an indefinite period.
6.3 The Agreement ends by cancellation with due observance of a notice period of one month, but no sooner than any definite term of the Agreement has expired. Termination by the Licensee must take place in the manner designated for this purpose under his account on the Website.

Article 7. Updates, support and help desk services

7.1. Woosa will make every effort to achieve an optimal operation of the Plugin by providing updates during the term of the Agreement, but is never committed to specific deadlines with regard to the provision of updates. Updates must be installed by the Licensee himself and will be made available to the Licensee as a download.
7.2 For support with the use of the Plugin, the Licensee is requested to consult the page “Support Center” on the Website. Woosa may refer the Licensee to the “Support Center” page on the Website without further explanation if the answer to the support question is stated there. Woosa is therefore only obliged to respond to reasonable support questions from the Licensee; ‘free support’ can never be interpreted as an obligation of Woosa to deal with unreasonable support questions from the Licensee.
7.3 In case of problems with the use of the Plugin, Licensee should first consult the “Troubleshooting Guide” on the Website. Woosa will only investigate problems with the use of the Plugin free of charge if there is a malfunction of the Plugin itself and not if the malfunction is caused by a circumstance not attributable to Woosa, such as the configuration of the Licensee’s webshop. If the Licensee requests Woosa to investigate the problem, Woosa will state the costs involved. These costs will be borne by the Licensee if it appears that the malfunctioning of the Plugin is caused by a circumstance that is not attributable to Woosa.
7.4 Requested support will be provided as soon as possible, without prejudice to the provisions in the previous paragraphs of this article. Woosa will never commit to a deadline in this respect. Woosa will therefore never be liable for any damage as a result of the Licensee’s opinion that the requested support was not provided in time.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Article 8. Rights to use the plugin

8.1 During the term of the Agreement, Woosa offers the Licensee a limited, non-exclusive, non-transferable and non-sublicensable right of use with regard to the Plugin, but only if and insofar as this right of use accrues to the Licensee in accordance with the provisions of this article. All (intellectual) property rights to the Plugin remain with Woosa.
8.2
Use of the Plugin is only permitted in accordance with the purposes for which the Plugin was developed and intended.
8.3 The rights accruing to the Licensee under the Agreement are not transferable to third parties.
8.4 Licensee is prohibited from attempting to decompile or reproduce the software used in connection with the Plugin, manipulate it in any other way, or develop software that violates the Plugin.

Article 9. Suspension and dissolution

9.1 Woosa is, if the circumstances of the case reasonably justify, to suspend the execution of the Agreement (by ceasing the operation of the Plugin and / or Services) or to dissolve the Agreement in whole or in part with immediate effect, if and insofar as the Licensee does not fulfill its obligations under the Agreement, or fails to do so in time or in full, or after the conclusion of the Agreement circumstances give Woosa good grounds to fear that the Licensee will not fulfill its obligations. If compliance with the obligations of the Licensee in respect of which it falls short or threatens to fall short is not permanently impossible, the power to dissolve arises only after the Licensee has been given written notice of default by Woosa, in which notice of default is a reasonable period of time. state within which the Licensee can (still) fulfill his obligations and the fulfillment has not yet expired after the expiry of the latter term.
9.2 If the Licensee is in bankruptcy, has applied for a (provisional) suspension of payment, any attachment has been levied on his goods or in cases in which the Licensee cannot otherwise freely dispose of his assets, Woosa is entitled to terminate the Agreement with immediate effect. dissolve, unless the Licensee has already provided sufficient security for the fulfillment of his payment obligations.
9.3 The Licensee never claims any form of compensation in connection with the suspension or termination right exercised by Woosa.
9.4 The Licensee is obliged to compensate the damage that Woosa suffers as a result of the suspension or dissolution of the Agreement.
9.5 If Woosa terminates the Agreement, all claims against the Licensee are immediately due and payable.

Article 10. Force majeure

10.1 Woosa is not obliged to comply with any obligation under the Agreement if and for as long as it is hindered to do so by a circumstance that cannot be attributed to it under the law, a legal act or the prevailing views in society.
10.2 Insofar as the force majeure situation makes compliance with the Agreement permanently impossible, the Parties are entitled to dissolve the Agreement with immediate effect.
10.3 If at the onset of the force majeure situation Woosa has already partially fulfilled its obligations, or can only partially fulfill its obligations, it is entitled to charge separately the part already executed or the executable part of the Agreement as if it were the case. an independent Agreement.
10.4 Without prejudice to the previous paragraph, damage as a result of force majeure will never be eligible for compensation.

Article 11. Prices and payments

11.1 Unless expressly stated otherwise, all amounts stated by Woosa and payable by the Licensee are exclusive of VAT, on the understanding that an offer addressed to Consumers includes amounts (including) VAT.
11.2 If the Agreement has already lasted longer than six months, Woosa is entitled to change the agreed price annually on 1 January. In that case, the Licensee must in any case agree to an increase in the price insofar as that increase is determined by means of the following indexation clause: the increase is determined by multiplying the last applicable prices by a fraction whose numerator is the index figure that applies to the month of October prior to the increase and whose denominator is the index figure that applies to the month of October of the previous year. The indices concern the price indices of household consumption (CPI), all households, published by the Central Bureau of Statistics.
11.3 In the event that the Agreement is concluded directly through the Website, Licensee will grant Woosa authorization by means of the first payment to automatically debit any subsequent installments from the Licensee’s bank account. In other cases, the Licensee will provide this authorization in Writing.
11.4 Woosa is entitled to make the invoices due to the Licensee available to him exclusively by e-mail.
11.5 Without prejudice to the provisions of Article 10 and the provisions of paragraphs 6, 7 and 8, Woosa is entitled to charge administration costs reasonably determined by Woosa if a payment is reversed or for other reasons cannot be collected automatically. In that case, Woosa can claim the outstanding payment, including the administration costs referred to here, by bank transfer.
11.6 If timely payment is not made, the Licensee’s default commences by operation of law. From the day this default commences, the Licensee owes interest of 2% per month on the outstanding amount, whereby part of a month is regarded as a full month. Contrary to the previous sentence, the statutory interest applies instead of the contractual interest referred to there if the Licensee acts in the capacity of Consumer.
11.7 In case the Agreement relates to lifetime access to all WooCommerce plugins offered by Woosa and the Licensee is in default of payment for longer than 14 days, Woosa is than, without prejudice to the other provisions
of these general terms and conditions, entitled to dissolve the Agreement with immediate effect. Afterwards the Licensee no longer qualifies for the lifetime access to all WooCommerce plugins offered by Woosa.
11.8 All reasonable costs, both judicial, extrajudicial and execution costs, incurred to obtain amounts owed by the Licensee, will be borne by the Licensee.

Article 12. Liability and indemnification

12.1 The Licensee bears the damage caused by inaccuracies in the information provided by him, any other shortcoming in the fulfillment of the obligations of the Licensee arising from the law or the Agreement, and any other circumstance that cannot be attributed to Woosa.
12.2 Plugin only knows those functionalities that are expressly stated by Woosa. The absence of non-explicit and stated functionalities of the Plugin cannot be regarded as a shortcoming of Woosa and does not entitle to termination of the Agreement, or compensation or any other compensation.
12.3 Woosa provides the Services to the best of its knowledge and ability. Insofar as the nature or purport of the Services does not impede this imperatively, Woosa undertakes only to a best efforts obligation and cannot guarantee the results that the Licensee wishes to achieve.
12.4 Without prejudice to the other provisions of these general terms and conditions, Woosa’s liability for reparable damage does not exist until after the Licensee has given Woosa the opportunity to repair this damage, failing which no liability will arise for Woosa in this respect.
12.5 Woosa is never liable for indirect damage, including loss, loss of profit and damage as a result of business interruption. Without prejudice to the other provisions of these general terms and conditions and in particular the provisions of paragraph 6, Woosa is only liable to the Licensee for direct damage that the Licensee suffers as a result of an attributable shortcoming by Woosa in the fulfillment of the Agreement. . Culpable shortcoming is to be understood as a shortcoming that a good and careful acting colleague can and should avoid, all this with due observance of normal attention and the professional knowledge and resources required for the execution of the Agreement. Direct damage exclusively means:
– the reasonable costs for determining the cause and the extent of the damage, insofar as the determination relates to damage that is eligible for compensation within the meaning of these general terms and conditions;
– any reasonable costs incurred to have Woosa’s faulty performance conform to the Agreement, insofar as these can be attributed to Woosa;
– reasonable costs incurred to prevent or limit damage, insofar as the Licensee demonstrates that these costs have led to limitation of the direct damage within the meaning of these general terms and conditions.
12.6 Woosa’s liability is limited to at most repair or replacement of that to which Woosa’s liability relates. If repair or replacement is not possible, Woosa’s liability is limited to at most the invoice value of the Agreement, at least that part of the Agreement to which Woosa’s liability relates, on the understanding that Woosa’s liability will never exceed the amount that is actually paid out in the relevant case, on the basis of the liability insurance taken out by Woosa, plus any excess of Woosa that applies under that insurance.
12.7 A condition for any right to compensation to arise is that the Licensee must notify Woosa in writing of the damage immediately after it arises.
12.8 Without prejudice to the expiry periods from these general terms and conditions, the limitation period for all claims and defenses against Woosa is one year.
12.9 The Licensee indemnifies Woosa against any claims and claims from third parties for damage, the cause of which is attributable to others than Woosa. If Woosa is held liable by third parties for this reason, the Licensee is obliged to assist Woosa both in and out of court and to do everything that can reasonably be expected of him in that case. Should the Licensee fail to take adequate measures, Woosa is entitled, without notice of default, to do so itself. All costs and damage on the part of Woosa and / or third parties as a result thereof will be fully for the account and risk of the Licensee.
12.10 The liability limiting clauses in these general terms and conditions have also been stipulated for the benefit of the director (s), director (s) and employees of Woosa.

Article 13. Intellectual property

13.1 Woosa reserves all intellectual property rights with regard to the Plugin and its operation, as well as the company name and the texts, images and other content of any nature displayed on the Website. The Licensee is forbidden to reproduce, reproduce, copy, re-sell or distribute these goods or use them or have them used in any other way, other than from the nature or scope of the Agreement or the normal use of the Website ensues.
13.2 A breach of the provisions of the previous paragraph attributable to the Licensee gives Woosa the right to claim immediate rectification of the breach, as well as damages to be determined on the basis of the nature and extent of the breach.

Article 14. General complaints policy

14.1 Complaints with regard to the implementation of the Agreement by Woosa must be submitted in writing to Woosa in full and clearly, within a reasonable time after the Licensee has discovered the alleged shortcoming.
14.2
Complaints submitted to Woosa will be answered within seven days of receipt. If a complaint requires a longer processing time, a reply will be received within the seven-day period and an indication of when the Licensee can expect a more detailed answer.
14.3 If a complaint in connection with a Distance Contract cannot be resolved by mutual agreement, the Consumer can submit the dispute to the Disputes Committee via the ODR platform (ec.europa.eu/consumers/odr).

Article 15. Final provisions

15.1 Dutch law applies exclusively to every Agreement and all legal relationships arising from it between Parties.
15.2 Before appealing to the courts, the Parties are obliged to make every effort to settle the dispute by mutual agreement.
15.3 Except insofar as this is compulsorily impeded by the law under the given circumstances of the case, only the competent court within the district of Woosa’s place of business is appointed to take cognizance of any legal disputes between Parties.
15.4 I
f these general terms and conditions are available in several languages, the Dutch version will always be decisive for the explanation of the stipulations contained therein.