My account

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, altijd aangeduid met een hoofdletter, gebruikt in de volgende betekenis.

  • Woosa: Woosa B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Randstad 22 9, 1316BN te Almere, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 71751513.
  • Licentienemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Woosa een Overeenkomst is aangegaan of voornemens is aan te gaan.
  • Consument: een Licentienemer, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  • Partijen: Woosa en de Licentienemer samen.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen waarin Woosa zich verbindt om aan Licentienemer het gebruik van één of meer Plugins, inclusief bijbehorende Diensten, te verstrekken.
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Woosa en een consument wordt gesloten in het kader van een door Woosa georganiseerd systeem voor contractering op afstand, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Woosa en de consument. De Overeenkomst komt niet tot stand op afstand indien geen gebruik gemaakt wordt van een georganiseerd systeem voor communicatie op afstand, bijvoorbeeld indien de Overeenkomst tot stand komt door middel van een eenvoudig e-mail bericht of indien de Consument via de Website een Overeenkomst met Woosa opzoekt en aangaat via het bestelproces.
  • Plugin: elke WooCommerce plugin die Woosa gebruikt voor de Licentienemer onder de Overeenkomst, waarvan de Licentienemer het niet-exclusieve gebruiksrecht verkrijgt voor de duur van de Overeenkomst. Diensten: de door Woosa krachtens de Overeenkomst en het gebruik van de Plugin te verlenen diensten, waaronder het aanbieden van updates voor de Plugin en ondersteunings- en helpdesk diensten.
  • Website: www.woosa.com
  • Schriftelijk: communicatie op schrift, contact via e-mail of elke andere vorm van communicatie die gezien de stand van de technologie en de heersende maatschappelijke opvattingen hiermee gelijkgesteld kan worden.

Artikel 2. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Woosa tot het aangaan van een Overeenkomst en op elke als zodanig gesloten Overeenkomst. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Licentienemer, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden afgeweken. Indien en voor zover de bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken van hetgeen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleren deze laatste. Vernietiging of nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In dergelijke gevallen moeten de partijen overleggen om een alternatieve regeling te treffen voor de betreffende bepaling. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het doel en de reikwijdte van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3. Aanbod en sluiten van overeenkomsten

Elk aanbod van Woosa (waaronder haar aanbod op de Website en haar offertes) is vrijblijvend, ook indien een termijn voor aanvaarding is gesteld. Woosa kan zijn aanbod onmiddellijk intrekken, althans zo snel mogelijk, na goedkeuring door de Licentiehouder. Indien de Licentienemer in een dergelijk geval reeds een betaling heeft verricht, zal Woosa onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling zorgdragen. Licentienemer kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Woosa dat een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Onverminderd het bepaalde in lid 1 komt elke Overeenkomst tot stand op het moment dat Licentienemer het aanbod van Woosa heeft aanvaard op de door Woosa aangewezen wijze.

Artikel 4. Proefperiode

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat op de Overeenkomst een proeftijd van toepassing is. De duur van de proefperiode wordt uitdrukkelijk vermeld in het aanbod van Woosa. Tijdens de proefperiode kan de Licentiehouder de Overeenkomst op elk moment beëindigen volgens de bepalingen in artikel 7. Ten minste één dag voor het einde van de proefperiode ontvangt de Licentiehouder een herinneringse-mail dat de proefperiode afloopt. Stel dat de Licentiehouder de Overeenkomst niet beëindigt voordat de proefperiode afloopt. In dat geval wordt de Overeenkomst automatisch omgezet in een Overeenkomst die, afhankelijk van de keuze die de Licentienemer vóór de proefperiode heeft gemaakt, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks kan worden beëindigd. Als de Licentienemer aan het begin van de proefperiode een kleine betaling doet om de automatische incassomachtiging tot stand te brengen, heeft de Licentienemer geen recht op restitutie van dit bedrag, zelfs niet als de Overeenkomst tijdens de proefperiode wordt beëindigd. De licentiehouder heeft slechts één proefperiode voor elk type plug-in. De bepalingen van dit artikel laten de bepalingen van artikel 6 onverlet; bij de toepassing van dit artikel en artikel 6 kan de consument uitgaan van de voor hem gunstigste voorwaarden.

Artikel 5. 90 dagen geld-terug-garantie

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat op de Overeenkomst een 90 dagen geld-terug garantie van toepassing is. Gedurende de 90 dagen als bedoeld in het vorige lid kan de Licentienemer de Overeenkomst elke 90 dagen zonder opgave van redenen beëindigen volgens het bepaalde in artikel 7. Betaling vindt elk kwartaal plaats en vooraf in het geval van de 90-dagen geld-terug-garantie. Klanten kunnen alleen aanspraak maken op de 90 dagen geld-terug garantie als het voldoet aan de regels, die je hier kunt vinden. De bepalingen van dit artikel laten de bepalingen van artikel 6 onverlet; bij de toepassing van dit artikel en artikel 6 kan de consument uitgaan van de voor hem gunstigste voorwaarden.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

Woosa mag deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst eenzijdig wijzigen. Woosa zal de wijzigingen of toevoegingen ten minste één maand voordat ze van kracht worden aankondigen. De Licentiehouder kan binnen twee weken na de bekendmaking bezwaar maken tegen de wijzigingen of toevoegingen. In geval van bezwaar heeft de Licentienemer het recht om de Overeenkomst zonder gevolgen te beëindigen. Indien de Licentienemer niet akkoord gaat met de wijzigingen of aanvullingen, kan de Licentienemer de Overeenkomst beëindigen vanaf de datum waarop de wijzigingen of aanvullingen van kracht worden.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

Een Overeenkomst tussen Woosa en de Licentienemer wordt aangegaan voor minimaal één jaar. Na deze periode kan de Overeenkomst door beide Partijen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De duur van de Overeenkomst wordt altijd uitdrukkelijk overeengekomen en vermeld in de Overeenkomst. De Licentiehouder kan de Overeenkomst aan het einde van de looptijd beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien de Licentienemer de Overeenkomst niet één maand voor het einde van de looptijd schriftelijk opzegt, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke looptijd. De overeenkomst kan door elke partij schriftelijk, buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien de andere partij een of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt. Woosa heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Licentienemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Beëindiging van de Overeenkomst door de Licentienemer is alleen schriftelijk mogelijk. Indien Licentienemer de Overeenkomst beëindigt voor het einde van de looptijd of indien Woosa de Overeenkomst beëindigt wegens een toerekenbare tekortkoming van Licentienemer, heeft Woosa recht op vergoeding van de geleden schade, waaronder begrepen de gederfde winst.

Artikel 8. Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere overheidsheffingen, tenzij anders vermeld. Betaling dient te geschieden in euro’s, op een door Woosa aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Licentienemer niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Woosa het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten. Licentienemer is aan Woosa de wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde bedrag indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Licentienemer zijn de vorderingen van Woosa op de Licentienemer onmiddellijk opeisbaar. Woosa heeft het recht de door Licentienemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Woosa kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Licentienemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Woosa blijft eigenaar van de Plugin totdat de Licentiehouder aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan. Het is de Licentiehouder niet toegestaan de Plugin te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De Licentienemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Woosa veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Plugin dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Licentienemer verplicht Woosa daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 10. Overmacht

Indien Woosa door overmacht niet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Woosa onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van haar verplichtingen blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, sabotage, natuurrampen, brand, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, werkstakingen, bedrijfsbezettingen en ziekte van personeel. Indien de overmacht langer dan 90 dagen duurt, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst te beëindigen zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere Partij.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Woosa is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Licentienemer die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een tekortkoming van Woosa in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Woosa is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van Woosa is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Woosa wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Woosa beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De Licentienemer moet Woosa altijd in staat stellen de schade te herstellen of ongedaan te maken. Elke vordering tot schadevergoeding tegen Woosa verjaart door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Woosa.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de plugin en de bijbehorende documentatie berusten uitsluitend bij Woosa of haar licentiegevers. De Licentiehouder verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve gebruiksrecht voor de Plugin en de bijbehorende documentatie zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst. Elk ander of verdergaand recht van de Licentiehouder is uitgesloten. Het is de Licentiehouder niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander intellectueel eigendomsrecht uit de Plugin te verwijderen of te wijzigen. Het is de Licentienemer niet toegestaan de Plugin op enigerlei wijze, al dan niet tegen vergoeding, aan derden ter beschikking te stellen of op enigerlei wijze over te dragen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het normale gebruik van de Plugin door de Licentienemer ingevolge de Overeenkomst.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

Op de Overeenkomst tussen Woosa en de Licentienemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Woosa en Licentienemer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Woosa gevestigd is. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Woosa vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 15. Slotbepalingen

Voor de algemene voorwaarden op de Website geldt de meest recente versie, of de versie die geldig was op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Houd er rekening mee dat deze vertaling naar mijn beste vermogen is gemaakt en dat het voor juridische problemen of discrepanties raadzaam is een jurist of vertaler te raadplegen.

×
×